INTEGRITETSPOLICY

I samband med att du kontaktar oss eller ingår avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

 • Vi behandlar endast de personuppgifter som du ger till oss för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal, eller personuppgifter som vi får från andra såsom Eniro eller Hitta. De insamlade personliga upplysningar inkluderar vanligtvis:
 • Kunduppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

 • Syftet med insamlingen av dina personuppgifter är att uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått med dig om leverans av servicemässiga tjänster till dig och ditt hushåll.
 • Vi hanterar endast personuppgifter om dig och ditt hushåll som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla Syftet.

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

 • Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information.
 • Vi inhämtar uppgifter från andra källor som privata och offentliga register.
 • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).
 • Vi sparar dina uppgifter för att administrera fakturering generellt sett till dess att vår fordran på dig är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen. När det gäller en obetald faktura sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 18 månader, förutom de uppgifter som krävs för att följa lagkrav enligt bokföringslagen.
 • Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 36 månader från kontakten.
 • De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Leverantörer

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Sådana leverantör kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, servicetekniker, säljagenter, kommunikationsoperatörer. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.

Myndigheter

Vi lämnar ut dina personuppgifter:

 • Till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.
 • Skatteverket vid bearbetning av RUT.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?

För att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från obehöriga så vidtar vi lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till information om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

DINA RÄTTIGHETER

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har alltid rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss via email eller telefon.

RÄTT TILL RADERING

 • Vi lagrar endast personuppgifter så länge det uppfyller Syftet, eller krävs enligt  lag.
 • Vi raderar dina uppgifter när vi inte behöver dem längre.  Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är 10 år.

RÄTT TILL INVÄNDNING

Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

KLAGOMÅL

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

COOKIES

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning. Läs mer här.

KONTAKTUPPGIFTER

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

DreamClean Sweden AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

DreamClean Sweden AB (org. nr. 559141-5707)
Klostergatan 16, 553 17
Telefon: 036 – 14 15 00
E-post: info@dreamclean.nu